Zasady wędkowania na wodach PZW Okręgu Toruń w roku 2020

Zasady wędkowania na wodach PZW Okręgu Toruń w roku 2020

załącznik do uchwały nr 195/2019 z 12.11.2019 r.

 1. REGULAMIN

1.1 PRAWA WĘDKUJĄCEGO

1.1.1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po opłaceniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej oraz składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód.

1.1.2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

1.1.3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

1.1.4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

1.1.5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami:

–   bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę;

– wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;

– wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami;

–  członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

1.1.6. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

1.1.7. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 wymienione w pkt. 1.1.5 i 1.1.6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w pkt. 1.1.6 wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

1.1.8. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży w wieku do lat 14, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.

1.2. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH OKRĘGU PZW W TORUNIU

1.2.1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, legitymację członkowską wraz z opłaconą składką członkowską ogólnozwiązkową oraz składką na ochronę i zagospodarowanie wód na bieżący rok oraz zezwolenie.

1.2.2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.

1.2.3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w pkt. 1.4. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

1.2.4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.

1.2.5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

1.2.6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

1.2.7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienia. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

1.2.8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła, Okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

1.2.9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.

1.3 ZASADY WĘDKOWANIA

1.3.1 Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

a/ jednym haczykiem z przynętą, albo

b/ w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

c/ w metodzie spinningowej i trollingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

d/ przy połowie ryb spod lodu:

– jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo

– sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm

1.3.2. Przynęty

a/ Jako przynęty mogą być stosowane:

– przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

– przynęty sztuczne.

b/ Zabrania się stosować, jako przynęt /zanęt/:

– zwierząt i roślin chronionych,

– ikry,

c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.

d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.

e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /.

1.3.3. Wędkowanie

1.3.3.1. W wodach użytkowanych przez Okręg PZW Toruń można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem metody podlodowej, gdzie wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.

1.3.3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych.

1.3.3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

1.3.3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

b/ sprzedawać złowionych ryb,

c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

e/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,

f/ łowić metodą „szarpaka”

g/ wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

i/ kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach żeglugi wodnej,

j/ wędkować z mostów,

k/ obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

1.3.3.5. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

a/ ryby łososiowate i lipień przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu

b/ każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby

1.3.3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody.

1.3.3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka byczek, czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

1.3.3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.

1.3.3.9. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub zakaz stosowania zanęt.

1.3.3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.

1.3.3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce.

1.4 DOZWOLONE METODY POŁOWU

1.4.1 Metoda gruntowo-spławikowa

1.4.1.1 Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.

1.4.1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.

1.4.1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a/ łowiąc z brzegu – 10 m

b/ między łodziami lub brodząc – 25 m

c/ między łodzią, a wędkującymi z brzegu – 50 m

1.4.2. Metoda spinningowa

1.4.2.1.Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.

1.4.2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a/ łowiąc z brzegu lub brodząc – 25 m

b/ łowiąc z łodzi – 50 m

1.4.3. Metoda trolingowa

1.4.3.1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.

1.4.3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących.

1.4.4. Metoda muchowa

1.4.4.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.

Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.

1.4.4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących;

a/  z brzegu lub brodząc – 25 m,

b/  z łodzi – 50 m.

1.4.5. Metoda podlodowa

1.4.5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną – inną niż mormyszka – dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

1.4.5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm. , a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

1.4.5.3.Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu czyli 1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.

1.4.5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

1.4.5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.

1.4.5.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.

1.5 Jedno łowisko nizinne (jeden akwen) to: jedno jezioro lub rzeka nizinna w tym: obwód rybacki nr 2, 3 i 4 rzeki Wisły, Staw Ceglana i Ustronie (Cegielnia), rzeka Skarlanka.

1.6 Jednym łowiskiem jest też:

a/ rzeka Drwęca (obwód rybacki nr 5), na które składa się:

1/odcinek nizinny: od jazu w Samborowie woj.warmińsko-mazurskie do ujścia do rzeki Wisły z wyłączeniem cieku Dopływ z Nielbarka wraz z jeziorem (zbiornikiem) Nielbark oraz z  wyłączeniem odcinka rzeki górskiej.

2/odcinek górski: od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do mostu drogowego w miejscowości Złotoria, wraz z dopływami.

b/ rzeka Ruziec (obwód rybacki nr 5), na które składa się:

1/ odcinek nizinny: od górnej krawędzi mostu drogowego na trasie Zbójno-Wojnowo do mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń – Lipno w m. Wygoda, z wyłączeniem wód dopływów z  jezior: Okonin, Ugoszcz, Sicieńskie.

2/ odcinek  górski: od  mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń – Lipno w m. Wygoda do jej ujścia do rz. Drwęcy.

c/ rzeka Brynica (obwód rybacki nr 2), na które składa się:

1/ odcinek nizinny: od ujścia Strugi Górzanka do Brynicy do ujścia do rzeki Drwęcy.

2/ odcinek górski: od źródeł do ujścia Strugi Górzanki do Brynicy z wyłączeniem jezior Bryńskie Południowe i Bryńskie Północne.

d/  Kanał Trynka i jezioro Tarpno

1.7 Ograniczenia na rzekach nizinnych

1 Wisła Odcinek rzeki Wisły do pierwszej ostrogi poniżej i powyżej ujścia Portu Drzewnego  –  na szerokość 100 metrów w głąb koryta rzeki . Zakaz amatorskiego połowu ryb od 01.01. do 31.05.
2 Wisła obwód nr 2 – teren Portu Drzewnego

 

 

Cała powierzchnia wody wraz z tzw. szyjką i starorzeczem położonym na północ od portu – ustanowiony został obręb ochronny. Od 01.01. do 31.03.- zakaz spinningowania i połowu na żywca. Od 01.04. do 31.05. zakaz połowu ryb (w tym okresie będą pozyskiwane tarlaki sandacza przez ZGW-R Grzmięca do produkcji materiału zarybieniowego)

Od 01.11. do 31.12. zakaz wędkowania w części wschodniej od tzw. plaży 200 m w głąb Portu Drzewnego.

3 Wisła obwód nr 2 – teren Portu Zimowego Odcinek rzeki Wisły do pierwszej ostrogi poniżej i powyżej ujścia Portu Zimowego na szerokość 100 m w głąb koryta rzeki wraz z tzw. szyjką Portu Zimowego do wału przeciwpowodziowego osłaniającego basen portowy . Zakaz amatorskiego połowu ryb od 01.11. do 31.05. z brzegu i z łodzi.
4 Wisła obwód nr 3 Na odcinku od śluzy (przepompowni) do mostu drogowego w Chełmnie – 1 km prawego i lewego brzegu (od 806,5 km do 807,5 km z biegiem rzeki) Od 15.03. do 31.05. */  zakaz wędkowania (zarybienia smoltami troci i łososia)

*/ W przypadku  przedłużenia terminu zarybień – zakaz wędkowania może być przedłużony do 15.06.

5 Wisła obwód nr 2 Obręb ochronny nr 7 na rz. Drwęcy obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy od mostu drogowego  na trasie Złotoria – Kaszczorek do ujścia do rz. Wisły. Do obrębu włącza się  również odcinek rzeki Wisły po prawej stronie linii brzegowej rozciągający się na długości 500 m poniżej ujścia Drwęcy i 100 m powyżej i na szerokość 100 m w głąb koryta rzeki. Obręb ustanowiony jest na okres całego roku  Obręb stanowi część obwodu rybackiego rz. Drwęca nr 5 i obwodu rybackiego rz. Wisła nr 2. Zakaz połowu i posiadania troci i łososia w okresie od 01.10. do 30.11. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z 12.11.2001r. z póź. zm. w sprawie połowu oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 4.12.2001r.) w okresie od 01.12. do końca lutego .
6 Wisła obwód nr 4 Od rowu łączącego starorzecze  z Wisłą 400 m powyżej ujścia rzeki Wdy do rowu łączącego starorzecze z Wisłą 500 m poniżej ujścia rzeki Wdy i 100 m w głąb rzeki Wisły ( lewy brzeg ).

1.8 Jedno łowisko górskie to: rzeka Wel, Zielona Struga, Mątawa nr 2, Struga Lubianka, Pissa nr 2, Górzanka, Kiełpińska Struga, Katlewska Struga, Wólka, Świnarc, Poburzanka, Gizela, Sandela, Groblica, Struga Lubicka, Drwęca na odcinku od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do mostu drogowego w miejscowości Złotoria, wraz z dopływami .

1.9

Ograniczenia na wodach górskich – rzekach
1 Drwęca Od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do  osi podłużnej  mostu autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś wraz z dopływami. Dozwolone wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz metodą spinningową i muchową.

Wędkowanie zabronione od 1.10 do 31.12.

Od  osi  podłużnej  mostu autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś do mostu drogowego w m. Złotoria wraz z dopływami. Dozwolone wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz metodą spinningową i muchową.

Wędkowanie zabronione od 15.03 do 15.05  */   i od 1.10 do 31.12.

*/ W przypadku przedłużenia terminu zarybień – zakaz wędkowania może być przedłużony do 31.05.

2 Wel wraz z dopływami Od młyna w Chełstach do jazu w m. Bratian Dozwolone wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz metodą spławikową, spinningową i muchową.

Połów ryb metodą spinningową odbywa się przy użyciu przynęt wyposażonych w pojedynczy, bezzadziorowy lub pozbawiony zadziora haczyk lub kotwiczkę. Połów ryb metodą muchową odbywa się przy użyciu much zawiązanych na bezzadziorowych lub pozbawionych zadziora haczykach. Obowiązek posiadania podczas łowienia podbieraka.

Od. 1.09. do 31.12. zakaz połowu ryb metodą spinningową.

Całkowity zakaz zabierania oraz posiadania lipieni; pstrąg potokowy limit dobowy 1 sztuka. Całoroczny, całkowity zakaz wędkowania metodą spławikową na terenie rezerwatu „Piekiełko”.

W rezerwacie poruszanie dozwolone tylko po istniejących ścieżkach.

Od jazu w m. Bratian do ujścia do Drwęcy

——————————————————–

Od mostu w miejscowości  Chełsty do mostu w miejscowości  Trzcin

Wędkowanie zabronione

————————————————-

Zakaz zabierania i posiadania pstrąga

3 Kiełpińska Struga, Katlewska Struga, Wólka, Świnarc (Linówka) Na całej długości Dozwolone wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz metodą spławikową, spinningową i muchową.

Połów ryb metodą spinningową odbywa się przy użyciu przynęt wyposażonych w pojedynczy, bezzadziorowy lub pozbawiony zadziora haczyk lub kotwiczkę. Połów ryb metodą muchową odbywa się przy użyciu much zawiązanych na bezzadziorowych lub pozbawionych zadziora haczykach. Obowiązek posiadania podczas łowienia podbieraka.

Od. 1.09. do 31.12. zakaz połowu ryb metodą spinningową.

Całkowity zakaz zabierania oraz posiadania lipieni; pstrąg potokowy limit dobowy 1 sztuka.

4 Mątawa Nr 2 Od zastawki poniżej jeziora Mątasek do jeziora Święte Dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik .Zakaz wędkowania  od 1.09.do 31.12.
5 Struga Lubianka,  Zielona Struga,  Poburzanka, Gizela, Sandela, Groblica Na całej długości
6 Brynica Od źródeł do ujścia Strugi Górzanki z wyłączeniem jezior Bryńskie Południowe i Bryńskie Północne.
7 Pissa Nr 2

 

 

 

Od 50 m poniżej wypływu z jeziora Księte do jej ujścia do rzeki Brynica
8 Górzanka Od 50 m poniżej wypływu z jeziora Górznieńskiego do jej ujścia do rzeki Brynica
9 Struga Lubicka Na całej długości
10 Ruziec nr 5 Od mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń – Lipno w miejscowości Wygoda do ujścia do rzeki Drwęca

Szczegółowe informacje nt. zasad wędkowania na wodach górskich zamieszczone są w informatorze wody krainy pstrąga i lipienia, w wykazie wód Okręgu PZW Toruń na rok 2020 oraz w wydawnictwie Nasze Wody .   

1.10.  Na jeziorach:

a/ od 1.06 do 31.10 dopuszczalne jest wędkowanie ze środków pływających w porze nocnej. Nie dotyczy jezior wyłączonych całorocznie z wędkowania ze środków pływających. W pozostałym okresie dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających w porze dziennej od świtu do zmierzchu, czyli 1 godzina przed wschodem słońca do 1 godzinie po zachodzie słońca.

b/zakaz mocowania środków pływających przy pomocy pala w toni jeziorowej.

c/ zakaz znakowania łowiska plastikowymi butelkami lub innymi pływającymi przedmiotami

d/ zaleca się nie wypuszczanie złowionych wymiarowych sumów do jezior.

1.11   Zakaz wędkowania z brzegu, cumowania łodzi, biwakowania, postoju samochodów i przyczep w miejscach do wodowania łodzi i czerpania wody.

1.12    Zakaz wędkowania ze środków pływających na wszystkich rzekach Okręgu PZW Toruń, starorzeczach (łachach), dołach zalewowych rzeki Wisły, Drwęcy, za wyjątkiem koryta głównego rzeki Wisły, Portu Drzewnego i rzeki Skarlanki.

1.13    Zakaz wędkowania i biwakowania na wszystkich wyspach jeziornych Okręgu PZW Toruń.

1.14 Zakaz wędkowania metodą spinningową i „na żywca” w okresie od 1.01. do 30.04. na jeziorach, stawach, wyrobiskach pożwirowych i starorzeczach rzek, dołach i łachach położonych w międzywalu Wisły.

1.15 Upoważnia się Prezesa Okręgu na wniosek Rady Rejonu do wprowadzenia okresowych wyłączeń z wędkowania w okresie 2 tygodni od dnia zarybienia, wraz z poinformowaniem wędkarzy o obowiązujących wyłączeniach m. innymi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Okręgu, ogłoszenia prasowe.

1.16 Miejsce przeznaczone do połowu ryb przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim objęte jest pierwszeństwem dostępu dla tej osoby. Należy ustąpić bezwzględnie pierwszeństwa dostępu do tego stanowiska przez innych wędkarzy.

1.17  Okresy, wymiary ochronne, limity .  

Podczas wędkowania należy przestrzegać regulaminu amatorskiego połowu ryb, oraz dodatkowo na wodach Okręgu Toruń okresów, wymiarów ochronnych i limitów dla niżej wymienionych gatunków ryb.

Wymiary i okresy ochronne ryb nie wymienionych w poniższej tabeli – obowiązują zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb .

  okres ochronny wymiar ochronny  
Lin —– do 30 cm

 

Dobowy limit – 4 sztuki.
Lipień od 1.03. do 31.05. do 30 cm **/ na rzece Wel obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz posiadania lipieni
Okoń od 1.04. do 30.04.

 

do 18 cm i powyżej 40 cm

 

Dobowy limit – 20 sztuk, ale nie więcej niż 5 kg
Pstrąg

potokowy

od 1.09. do 31.12. do 35 cm **/ Dobowy limit – 2 sztuki, a na rzece Wel  i dopływach 1 szt.
Sandacz od 1.01. do 31.05. do  50  cm i powyżej 90  cm **/
Szczupak od 1.01. do 30.04. do  50 cm  i powyżej  90 cm

 

**/
Węgorz

 

od 1.12. do 31.03. do 60 cm Dobowy limit – 2 sztuki
Boleń od 1.01. do 30.04. do 50 cm **/
Kleń, jaź   do 30 cm Dobowy limit – 4 sztuki łącznie

 

Sum Od 1.01.do 31.05. do 70 cm Dobowy limit – 1 sztuka
Karp
do 30 cm **/

 

**/  Limit dobowy (od 0.00 – 24.00):

troć, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń (łącznie) – 2 sztuki,

lipień – 3 sztuki, pstrąg potokowy – 2 sztuki – łącznie obydwa gatunki – 3 szt.; a  na rzece WEL i dopływach obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz posiadania lipieni; certa – 5 sztuk; brzana, karp ( łącznie ) – 3 sztuki, pstrąg potokowy limit dobowy 1 sztuka – za wyjątkiem odcinka od mostu w miejscowości Chełsty do mostu w miejscowości Trzcin – gdzie obowiązuje całkowity zakaz zabierania i posiadania pstrąga.

sum, troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń, lipień, pstrąg potokowy, brzana, karp, lin certa, węgorz – łączna liczba złowionych i zabranych z łowisk wymienionych ryb nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.

Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego.

 1.18  Rejestracja połowów ryb:

Zgodnie z treścią ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 24.09.2010r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Uchwałą XXVII i XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW wędkarz ma obowiązek po wejściu na łowisko posiadania przy sobie rejestru połowów z wpisanym oznaczeniem łowiska (nazwa łowiska) oraz daty wędkowania, który należy uzupełnić  przed zejściem z łowiska o liczbę i gatunki złowionych ryb.

Bezpośrednio po złowieniu istnieje obowiązek wpisania do rejestru połowów przeznaczonych do zabrania: ryb łososiowatych, szczupaka, sandacza i lipienia.

Dotyczy to także konkursów wędkarskich. Rejestr połowów należy zwrócić podczas wykupu składki na ochronę i zagospodarowanie wód na kolejny rok skarbnikowi/ kasjerowi Koła PZW.

W przypadku opłat okresowych – rejestr połowów należy zwrócić nie później niż do końca roku kalendarzowego w Kole lub Okręgu PZW lub podczas wykupu składki całorocznej na ochronę i zagospodarowanie wód na rok następny u skarbnika/ kasjera Koła.

Składkę na ochronę i zagospodarowanie wód skarbnik/ kasjer Koła powinien sprzedać po zdaniu rejestru połowów przez osobę kupującą składki, za rok poprzedni.

1.19 Trolling – dopuszczony na  akwenach powyżej 100 ha: Bachotek, Wądzyń, Ciche, Głowin, Sosno Duże, Zbiczno, Płowęż, Mlewiec, Łasin Duży, Nogat, Mełno, Rudnik, Goryń, Trupel w m. Szwarcenowo, Radomno, Skarlin, Łąkorz ( Łąkorek ), Partęczyny Wielkie, Długie, Chełmżyńskie, Wieczno Północne ( Bartoszewice ), Wieczno Południowe oraz na jeziorze Grodno gmina Chełmża i jeziorze Kamionki .

1.20  Ograniczenia obowiązujące  na jeziorach, na których rozgrywane są konkursy wędkarskie.

jezioro WIELKI GŁĘBOCZEK jezioro SZAŃCE
Opiekun: Rejon BRODNICA Opiekun: Koło PKP Toruń
1.      Wolno wędkować w soboty i niedziele po południowej stronie jeziora;

2.      Od 1.05. do 30.10.  w soboty i niedziele po godzinie 8.00 dopuszczone powszechne wędkowanie pod warunkiem, że w tym czasie nie odbywają się zawody wędkarskie;

3.      Ograniczenie do 2 litrów nawilżonej zanęty i przesianej na dobę.

Podczas konkursów wędkarskich – ograniczenie zanęty domoczonej i przesianej do 2 litrów namoczonej na 1 turę na jednego zawodnika. Zanęty zwierzęce, ziemia i glina bez ograniczeń.

Na zawodach rangi mistrzowskiej obowiązuje regulamin zasad organizacji sportu wędkarskiego.

4.      Po zakończeniu zawodów – ryby żywe po zważeniu są wpuszczane do łowiska.

5.      Mocowanie środków pływających za zgodą KM Brodnica.

1.       Od 1.04 do 30.09 w soboty i niedziele po godzinie 8.00 dopuszczone powszechne wędkowanie pod warunkiem, że w tym czasie nie odbywają się zawody wędkarskie.

2.      Zakaz wędkowania ze środków pływających. Terminy konkursów ustala Prezes Koła Osiedlowego PKP Toruń.

3.       Ograniczenie do 2 litrów nawilżonej zanęty i przesianej na dobę.

Podczas konkursów wędkarskich – ograniczenie zanęty domoczonej i przesianej do 2 litrów namoczonej na 1 turę na jednego zawodnika . Zanęty zwierzęce, ziemia i glina bez ograniczeń .

Na zawodach rangi mistrzowskiej obowiązuje regulamin zasad organizacji sportu wędkarskiego.

4.      Po zakończeniu konkursów – ryby żywe po zważeniu są wpuszczane do łowiska.

5.      W trakcie trwania zawodów droga nad jeziorem od strony północnej wyłączona z ruchu.

 1.21 Terminy konkursów na wodach Rejonu ustala Przewodniczący  danego Rejonu .

 1. 22 łowiska NO KILL  –  jezioro Rętno

r e g u l a m i n   łowiska NO KILL:  zakaz zabierania i posiadania złowionych ryb drapieżnych ( szczupak, sandacz, okoń ); obowiązek używania haków bezzadziorowych; zakaz przechowywania złowionych ryb drapieżnych w siatkach oraz innych pojemnikach; zakaz stosowania żywej i martwej ryby oraz ich części jako przynęty; zakaz połowu okonia, szczupaka, sandacza z pokrywy lodowej

2.1 Inne / dodatkowe / ograniczenia na jeziorach .

     L.p.
Nazwa łowiska Rejon Rodzaj ograniczenia
1 Dzikowo Toruń Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. Zakaz połowu karpia z pokrywy lodowej .
2 Oszczywilk

w m. Gajewo

Golub-Dobrzyń Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. Całoroczny całkowity zakaz wędkowania na tzw. cyplu tataraku od południowo – wschodniej strony jeziora naprzeciwko wyspy.
3 Grabowiec Grudziądz Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. W okresie od 1.11. do 30.11.  łowisko wyłączone z wędkowania
4 Małe Czyste Chełmno Łowisko wyłączone z wędkowania pod lodem za wyjątkiem części południowej od parku do końca lasku modrzewiowego w prostej linii do przeciwległego brzegu, a także II części jeziora po drugiej stronie szosy za kościołem; od 1.01. do 31.05 – wyłączone z wędkowania ze środków pływających. Zakaz wędkowania w obrębie kąpieliska, zakaz połowu uklei w zawodach za wyjątkiem mistrzowskich i zawodów organizowanych przez Okręg dla młodzieży szkolonej. W trakcie wszystkich zawodów dopuszczalna ilość zanęty w stanie namoczonym – do 2 litrów na jedną turę. Zakaz wprowadzania przyczep kempingowych na parking nad jeziorem. Zakaz wędkowania w soboty i niedziele w okresie od 20.04. do 30.09. od strony zachodniej, na odcinku od plaży do końca lasku modrzewiowego, w czasie odbywania zawodów  wędkarskich .
5 Mlewiec łącznie z Korzą Toruń Ograniczenie nęcenia do 3 kg suchej zanęty na dobę i do 3 litrów mokrej zanęty w czasie zawodów
6 Płużnica Wąbrzeźno Od 1.01. do 30.04. wyłączone z wędkowania ze środków pływających.
7 Starogrodzkie Chełmno Od 15.05. do 31.08. – zakaz wędkowania z pomostów kąpieliska, miejsce wodowania łodzi wędkarskich na tzw.  plaży wojskowej.
8 Skąpe Grudziądz Dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających z wyłączeniem silników spalinowych
9 Józefowo Toruń Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. Zakaz wędkowania na całej stronie południowej jeziora (od początku plaży do stanowiska nr 1 od strony północnej konkursowej).
10 Zbiornik Nielbark Nowe Miasto Całkowity zakaz wędkowania od 1 do 31 marca; całoroczny zakaz wędkowania ze środków pływających.
11 Papowo Biskupie Chełmno Zakaz wprowadzania przyczep kempingowych na parking nad jeziorem.
12 Szczuka Brodnica Zakaz wywożenia zanęt i przynęt
13 Radziki (wyrobisko pożwirowe) Golub-Dobrzyń 1. Obowiązują zasady wędkowania zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz w zasadach wędkowania obowiązujących w Okręgu PZW Toruń.

2. Obowiązują limity i okresy ochronne oraz składki na wędkowanie Okręgu PZW w Toruniu.

3. Zakaz wędkowania ze środków pływających od 1.01 – 30.04.  – począwszy od 1 stycznia 2019 roku.

4. Zakaz biwakowania, plażowania i kąpieli.

5. Zakaz wstępu i wędkowania z wysp.

6. Zakaz połowu ryb kuszą.

7. Zaleca się nie wypuszczanie złowionych wymiarowych sumów.

8. Teren, na którym mogą przebywać członkowie PZW oznaczony jest tablicami informacyjnymi na brzegach oraz bojami pływającymi na obszarze akwenu.

9. Przebywanie poza wyznaczonym terenem jest surowo zabronione.

10. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania i wędkowania w strefie eksploatacyjnej kruszywa, odprowadzania popłuczyn, dróg transportu i tras przenośników taśmowych oraz na obszarze prowadzenia robót rekultywacyjnych.

11. Parkowanie pojazdów tylko w wyznaczonych miejscach.

12. Wszystkie osoby uprawnione (posiadające ważną kartę wędkarską i składkę na wędkowanie), przebywające na terenie zakładu górniczego, obowiązuje stosowanie się do poleceń nadzoru górniczego, a wszelkie nieprawidłowości i niebezpieczeństwa należy zgłaszać kierownictwu zakładu, względnie Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej oraz Straży Ochrony Wód.

13. Istotne niebezpieczeństwa występujące na terenie wyrobiska pożwirowego Radziki:

a) możliwość nagłego osuwania się brzegów,

b) duża głębokość przybrzeżna,

c) nieregularne dno zbiornika,

d) nagle zmieniająca się głębokość,

e) niespodziewane osuwiska (tąpnięcia) dużych powierzchni terenu sztucznie usypanych brzegów zbiornika.

14 Kornatowo Chełmno Od 1.01. do 31.05.

– zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą rybę i ich części oraz wędkowania ze środków pływających.

Zakaz parkowania przyczep kempingowych.

15 Grodno gm. Chełmża Toruń Od 1.01. do 31.05. zakaz połowu metodą spinningową na martwą i żywą rybę oraz ich części.

Ograniczenie ilości przynęty stosowanej podczas zawodów do 1 kg suchej zanęty spożywczej.

16 Rejon Łasin : Szynwałd , Święte

Rejon Nowe Miasto Lub.: Trupel

Rejon Wąbrzeźno: Sitno

Od 1.01. do 31.05. zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą rybę oraz ich części.
17 Rejon Brodnica: Gutowo, Staw Ceglana i Ustronie (Cegielnia), Wichulec;

Rejon Chełmno: Broch, Niemczyk, Niemczyk (Suszek), Parówka, Trynki;

Rejon Chełmża: Dźwierzno, Pluskowęsy;

Rejon Golub-Dobrzyń: Handlowy Młyn, Jeziórki, Kotlewo gm. Ciechocin, Stawek

Rejon Grudziądz: Lniska, Grabowiec, Sosnówka, Świerkocin;

Rejon Łasin: Gubiny;

Rejon Nowe Miasto: Kuligi-Tylice; Mroczno, Bielice, Rubkowo ( Gwiździny), Kociołek Duży, Kociołek Mały

Rejon Toruń: Górsk łącznie z działką nr 401, Kozielec;

Łowiska całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających.
18 Rejon Łasin:  Kuchnia,

Rejon Golub-Dobrzyń: Owieczkowo

Rejon Nowe Miasto: Goryń,

Rejon Chełmno: Małe Czyste

Od 1.01. do 31.05 .

– zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą rybę i ich części oraz wędkowania za środków pływających

 2.2. Na wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego – w sytuacjach pilnych Prezes Zarządu Okręgu uprawniony jest do wprowadzania czasowych ograniczeń na określonych akwenach w powszechnym wędkowaniu i powiadamiania o tym właściwych Przewodniczących Rad  Rejonów.

 1. Opłaty egzaminacyjne.

3.1  W roku 2020 pozostają bez zmian zasady przeprowadzania egzaminów na karty wędkarskie przez komisje egzaminacyjne działające przy Okręgu PZW Toruń. Uwaga: komisje egzaminacyjne nie są uprawnione do przeprowadzania egzaminów i wydawania zaświadczeń o ich zdaniu osobom z innego powiatu.

3.2  Odwoławcza komisja egzaminacyjna działająca przy biurze Okręgu PZW Toruń jest upoważniona do przeprowadzania w wyjątkowych sytuacjach egzaminów na kartę wędkarską.

3.3   Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli oraz innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. nr 138 poz. 1559 z późn. zmianami).

3.4  Opłaty egzaminacyjne:   30,00 zł  – podstawowa

5,00 zł  –  ulgowa, dla osób powyżej 70 roku życia.

Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach dziennych do 24 –tego roku życia na podstawie ważnej legitymacji oraz kobiety zwolnione są z opłat egzaminacyjnych.

3.5  Środki pochodzące z opłat egzaminacyjnych pomniejszone o podatek VAT, pozostają w całości w Kole, przy którym działa komisja egzaminacyjna.

 1. Biuro Okręgu PZW w Toruniu oraz biuro ZGW-R Grzmięca w szczególnych przypadkach mają prawo do sprzedaży składek członkowskich ogólnozwiązkowych i/ lub składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód. Biuro Okręgu PZW w Toruniu oraz biuro ZGW-R Grzmięca mają obowiązek systematycznego przekazywania, nie później niż do 15.11. danego roku, kartotek członkowskich wraz ze zdanym rejestrem połowu do Kół – wskazanych przez wędkarzy.
 2. POROZUMIENIA – informacje nt. podpisanych i zatwierdzonych przez Zarząd Okręgu lub jego Prezydium porozumień z innymi Okręgami na wędkowanie będzie można uzyskać w biurze Okręgu PZW Toruń lub zostaną podane na stronie pzw.torun.pl i w wydawnictwie Nasze Wody.
 3. Zasady wnoszenia składek członkowskich .

UWAGA: Wniesione składki i opłaty nie podlegają zwrotowi.

 • Składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce w roku 2020 – zgodnie z Uchwałą nr 159/IX/2019 ZG PZW Warszawa z dnia 20.09.2019 roku w sprawie składki członkowskiej na 2020 r. oraz uchwałą nr 194/X/2019 ZG PZW Warszawa z dnia 25.10.2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 159/IX/2019 z dnia 20.09.2019 r.

Członek Związku ma obowiązek wnosić składkę członkowską ogólnozwiązkową nie później niż do 30.04. każdego roku (§ 14 punkt 8 Statutu PZW). Jeżeli składka nie zostanie opłacona do dnia 30.04. – aby zostać członkiem PZW należy wnieść począwszy od dnia 1.05.: wpisowe (w roku 2020 dla członka zwyczajnego w wysokości 25,00 zł a dla członka uczestnika 12,00 zł) oraz składkę członkowską ogólnozwiązkową.

6.2  Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód można opłacać po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej.

6.3 Składki członkowskie ogólnozwiązkowe i składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód całoroczne – obejmują okres od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

6.4 Istnieje możliwość wnoszenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód, na wszystkie sposoby i metody wędkowania w dwóch ratach. Wniesiona I rata (wraz ze składką członkowską ogólnozwiązkową) upoważnia do wędkowania do 31 marca 2020r. Drugą ratę może wnieść jedynie członek posiadający opłaconą I ratę.

6.5    Istnieje możliwość wykupienia składki w wysokości:

a/ składka podstawowa 100,- zł lub składka ulgowa 56,- zł  dla osoby posiadającej wcześniej wykupione jedno łowisko na rok 2020 bez rzeki Wisły  na wszystkie sposoby i metody wędkowania, a chcący wędkować na wszystkich wodach Okręgu, na wszystkie sposoby i metody wędkowania

b/ składka podstawowa 65,- zł lub składka ulgowa 26,- zł   dla osoby posiadającej wcześniej wykupioną rzekę Wisłę jako jedno łowisko, na wszystkie sposoby i metody wędkowania, a chcący wędkować na wszystkich wodach Okręgu, na wszystkie sposoby i metody wędkowania .

6.5.1 Do ulgowych składek członkowskich całorocznych na ochronę i zagospodarowanie wód mają prawo:

1/osoby odznaczone złotą lub srebrną odznaką PZW

2/osoby posiadające udokumentowany 40-letni staż członkowski w PZW

3/osoby powyżej 70-tego roku życia.

6.5.2 Dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16-tego do 24-tego roku życia składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie metody i sposoby wędkowania wynosi 40,00 zł.

6.5.3 Młodzież ucząca się – członkowie uczestnicy PZW do lat 16-tu uiszczają składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania w wysokości 5,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na działalność z młodzieżą. Osoby te po wniesieniu składek posiadają uprawnienia do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu Toruń oraz na wodach ogólnodostępnych PZW na terenie całego kraju.

6.5.4. Młodzież ucząca się do lat 14-tu nie zrzeszona w PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności.

6.5.5. Osoba, której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską ogólnozwiązkową oraz składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania na rok 2020 (295,00 zł), na jedno łowisko bez rzeki Wisły zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania (195,00 zł ) lub na rzekę Wisłę zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania (230,00 zł) ma prawo po wykupieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej do wykupienia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód  na wszystkie wody Okręgu Toruń zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania o wartości 8,00 zł, na jedno łowisko bez rzeki Wisły zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania o wartości 8,00 zł lub na rzekę Wisłę zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania o wartości 8,00 zł. Każda z w/w osób ma prawo do wędkowania w ramach swojego łowiska i limitu.

6.6 Członkowie PZW odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wieńcami” składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 50,00 zł, wnosić będą w swoim macierzystym Kole. Uprawnia ona ich do wędkowania na wodach PZW użytkowanych przez Okręg PZW Toruń, zawierając w sobie wszystkie metody i sposoby wędkowania.

6.7 Członkowie PZW, którzy otrzymali pozwolenie „Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa” po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej oraz składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania w wysokości 50,00 zł, a zweryfikowani Strażnicy SSRyb. Okręgu Toruń 8,00 zł – są uprawnieni do wędkowania na wodach użytkowanych przez Okręg PZW Toruń. Pozwolenia „Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa„ Skarbnik Koła będzie odbierał w biurze Okręgu po wcześniejszym przedstawieniu imiennej listy uprawnionych osób z podaniem numerów ich kart wędkarskich. Skarbnik wydaje zainteresowanym w/w pozwolenie po uprzednim opłaceniu przez zainteresowanego w macierzystym Kole składki członkowskiej ogólnozwiązkowej.

Przyznanie tych ulg podlega wnikliwej analizie Rad Rejonów .

6.8   Osoby niezrzeszone w PZW mają prawo do wniesienia całorocznej opłaty na wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie metody i sposoby wędkowania ( pełna ) w wysokości 580,- zł ,  niepełnej na rzekę Wisłę  w wysokości 550,- zł  lub  niepełnej na 1 jezioro w wysokości 530,- zł.   Osoby niezrzeszone mają również możliwość wykupienia opłat okresowych na 1, 3  i 7 dni .

6.9 Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód – okresowe.

6.9.1 Za okres jednego dnia uważa się okres kolejnych 24 godzin. Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód  okresowe 3-dniowe, 7-dniowe dotyczą kolejno następujących po sobie dni.

6.9.2 Osoba sprzedająca składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód okresowe wpisuje: dzień, godzinę rozpoczęcia wędkowania oraz dzień i godzinę zakończenia wędkowania

PRZYKŁAD

 • wędkowanie na 1 dzień (jedną  dobę):  od dnia 21 maja 2020 r. godzina 16.01 do dnia 22 maja 2020r. do godziny 16.00                                   lub dnia 21 maja 2020r. od godziny 00.00 do godziny 24.00

PRZYKŁAD

 • wędkowanie na 3 dni: od dnia 1 maja 2020r. godzina 15.01 do dnia 4 maja 2020r. do godziny 15.00 lub od dnia 1 maja 2020r. godzina 00.00 do dnia 3 maja 2020r. godzina 24.00

PRZYKŁAD

 • wędkowanie na 7 dni: od dnia 1 maja 2020r. godzina 12.01 do dnia 8 maja 2020r. do godziny 12.00 lub od dnia 1 maja 2020r. godzina 00.00 do dnia 7 maja 2020r. godzina 24.00

6.9.3   a/ Dla członków PZW obowiązują składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód (pełne) okresowe:

 • na wody Okręgu upoważniają do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu, zawierają w sobie wszystkie metody i sposoby wędkowania,
 • na wody Okręgu upoważniają do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu , na wszystkie sposoby i metody wędkowania z wyłączeniem trollingu

b/ dla osób niezrzeszonych i cudzoziemców obowiązują opłaty okresowe:

 • na wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania,
 • na wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania z wyłączeniem trollingu

6.9.4   Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód okresowe dla członków PZW mogą opłacać tylko osoby posiadające wykupioną, aktualną składkę członkowską ogólnozwiązkową na rok 2020.

6.9.5 Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód okresowe na wędkowanie można wykupić w siedzibie Okręgu, w ZGW-R Grzmięca, niektórych Kołach PZW, stacjach benzynowych, sklepach wędkarskich, ośrodkach turystycznych, gospodarstwach agroturystycznych i innych, z którymi zostaną zawarte stosowne umowy. Informacje o punktach sprzedaży podane zostaną na stronie internetowej Okręgu: www.pzw.torun.pl .

6.9.6   Opłat okresowych na 1, 3 lub 7 dni można dokonywać także za pośrednictwem strony internetowej Okręgu (www.pzw.torun.pl), na której po wejściu w zakładkę „opłata składek okresowych”, wpisaniu wszelkich danych potrzebnych do wystawienia zezwolenia, wpisania daty wędkowania (okres 1, 3 i 7 dni jest automatycznie wyliczany, po wpisaniu pierwszego dnia i godziny wędkowania – godzina zakończenia wędkowania jest wyliczana automatycznie), wniesieniu stosownej opłaty na konto firmy PayU S.A.(firma zajmująca się płatnościami internetowymi), z którą Okręg ma podpisaną stosowną umowę – na podany adres e-mail po zaksięgowaniu wpłaty zostanie automatycznie wysłane, wypełnione komputerowo (automatycznie) zezwolenie wraz z rejestrem. Realizacja przelewów internetowych odbywa się w godzinach pracy banków internetowych, przez które dokonywana jest płatność. Następnie zezwolenie należy wydrukować i mieć przy sobie podczas wędkowania. Na zezwoleniu elektronicznym nie obowiązuje hologram oraz podpis członka Prezydium Zarządu Okręgu. Wniesiona składka okresowa nie uprawnia do wędkowania bez posiadania podczas wędkowania zezwolenia wraz z rejestrem, oraz dowodu zapłaty, które otrzymuje się podczas wykupywania składek u skarbnika lub po zaksięgowaniu wpłaty – na adres e-mail. Członkowie PZW Okręgu Toruń chcąc uczestniczyć w zawodach (konkursach) wędkarskich, zobowiązani są posiadać wykupioną całoroczną lub okresową (na dzień odbycia zawodów) składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód na wodach Okręgu Toruń. Posiadanie wykupionej tylko składki członkowskiej ogólnozwiązkowej nie upoważnia do wędkowania podczas zawodów (konkursów) wędkarskich. Powyższa zasada dotyczy również innych wędkarzy rozgrywających – po uzyskaniu zgody – na wodach Okręgu Toruń zawody wędkarskie.

7 . Uwaga:

7.1   Osoba kupująca opłatę okresową na ochronę i zagospodarowanie wód zobowiązana jest do legitymowania się podczas jego zakupu kartą wędkarską, a w przypadku zakupu składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW, również legitymacją członkowską z wykupioną uprzednio składką członkowską ogólnozwiązkową na rok 2020.

7.2    Zgodnie z uchwałą XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z 21.10.2017r. oraz Uchwałą nr 159/IX/2019  ZG PZW z  20.09.2019r. oraz 194/X/2019 z 25.10.2019 r.

a) Członkowie PZW mają prawo do następujących ulg w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej :

 • młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat – 50 % za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
 • mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat – 50%
 • kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat – 50%
 • odznaczeni srebrna i złotą odznaką PZW – 50 %
 • odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami – 75 %

Przyznawanie ulgi ze względu na wiek wraz z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW (kartoteka  członkowska). Obowiązek udokumentowania 10-letniego stażu członkowskiego spoczywa na członku PZW ubiegającym się o ulgę z tego tytułu.

b )  Członkowie uczestnicy PZW do lat 16-tu  mają prawo do następujących ulg:

w składce członkowskiej  ogólnozwiązkowej – 75 % .

c )   Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich, z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW.

7.3  Ulgi w składkach członkowskich ogólnozwiązkowych oraz na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW stosuje się w ciągu całego roku kalendarzowego, w którym osoba zainteresowana nabywa lub traci prawo do skorzystania z ulgi.

7.4  40-letni staż członkowski ustala się na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

7.5  Ulgi dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16-tego do 24-tego roku życia stosuje się za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

7.6  Skarbnik ma obowiązek wpisania do „listy imiennej przyjętych składek …” numeru dokumentu (np. legitymacji szkolnej), który potwierdza prawo do zastosowania ulgi w składce.

7.7  Skarbnik ma obowiązek wpisania do „listy imiennej przyjętych składek ….” w przypadku sprzedaży składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na jedno łowisko (jezioro, rzeka) – nazwę tego akwenu.

7.8  Zniżki w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej i składce na ochronę i zagospodarowanie wód z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu o posiadanym odznaczeniu do legitymacji członkowskiej – potwierdzonym przez Prezesa Koła lub biuro Okręgu.

7.9  Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez PZW mają tylko osoby posiadające aktualną kartę wędkarską (w tym: członkowie PZW i osoby nie zrzeszone w PZW), przestrzegające obowiązujących zasad, po opłaceniu stosownych, obowiązujących składek.

7.10 Wszystkie osoby chcące wykupić składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2020 są zobowiązane zdać rejestr połowów (znajdujący się w zezwoleniu na wędkowanie) za rok 2019 i pobrać taki rejestr (znajdujący się w zezwoleniu na wędkowanie) na rok 2020.

7.11 W przypadku stwierdzenia nie wpisania podczas sprzedaży składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód wszystkich wymaganych danych, a szczególnie nazwy łowiska, a także przy sprzedaży składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód okresowych – dat i godzin, osoba pełniąca obowiązki związane ze sprzedażą składek członkowskich ogólnozwiązkowych i składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód poniesie konsekwencje finansowe – zostanie obciążona równowartością wadliwie wystawionych składek na ochronę i zagospodarowanie wód.

7.12 Wszystkich wędkujących obowiązuje przestrzeganie ustalonych Rozporządzeniem Wojewody kujawsko-pomorskiego/ Marszałka oraz Wojewody warmińsko-mazurskiego/ Marszałka obrębów ochronnych ryb, w tym zakazu wędkowania na jeziorach – na obszarach objętych obrębami ochronnymi w okresie od 1 marca do 31 lipca. Z treścią w/w Rozporządzeń można zapoznać się m. in. w biurze Okręgu PZW Toruń, w siedzibie ZGW-R Grzmięca, na stronie internetowej www.pzw.torun.pl oraz w wykazie wód n/Okręgu na rok 2020.

 

Źrodło: http://www.pzw.torun.pl/